מדיניות פרטיות

1.שיא רפאל פרויקטים בע"מ, ח.פ: 511043085 ] (להלן:"החברה"). נוקטת באמצעי הזהירות  המקובלים כדי לשמור על מידע  פרטי שמשתמשי אתר

hairefael-ltd.com (להלן:" האתר") מוסרים לה. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח הגנה מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך, והחברה לא תהיה אחראית, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למי ממשתמשי האתר או מי מטעמם אם מידע (כהגדרתו להלן) הגיע ו/או נחשף לצד שלישי כלשהו, דלף, אבד ו/או נעשה בו שימוש כלשהו שלא ברשות. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא ,עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
2. מובהר, כי במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. כל שימוש באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש באתר למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. אם המשתמש אינו מסכים להוראה במסמך זה, הינו מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לצפות בו .
4. בעת השימוש באתר ,עשויים להיאסף פרטי ההתקשרות של המשתמש ,ובכלל זה מידע שנמסר על ידי המשתמש באופן עצמאי ומידע שמתקבל ונאסף על המשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות פרטים אישיים, ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר, הפעולות שבוצעו על ידו באתר ועוד (לעיל ולהלן:" המידע").
5. המשתמש מאשר ש מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטים שמסר ובמידע, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6. החברה שומרת את המידע ומשתמשת בו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות הדין החל, לצורך ובמסגרת ניהול האתר והפעלתו והאפשרות לתת שירותים למשתמשים ובכלל זה (א) לצורך ניהול רישום המשתמש באתר, זיהויו מתן גישה לשימוש באתר; (ב) לצורך יצירת קשר עם המשתמש למתן עדכונים או הודעות אינפורמטיביות בקשר עם הפרויקטים המוצגים באתר; (ג) לאפשר סיוע בבקשות או בפניות של משתמש; (ד) למטרות שיווק וקידום מכירות, ובכלל זה ניהול הרשמה ומנוי לניוזלטר, פניה למשתמש בכל דרך ובכלל זה למטרות שיווק, דיוור ישיר, קידום מכירות ופרסום בכל אמצעי תקשורת, שליחת מידע בנוגע למוצרים או שירותים של החברה במגוון אמצעים ובכלל זה דואר אלקטרוני או מסרון( SMS / וואטצאפ) ולרבות תוך שימוש בקבצי  "עוגיות"( " )"Cookies; (ה) בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; (ו) לצורך ניתוח שימוש ואיכות לרבות ניתוח מידע וסטטיסטיקות, עריכת סקרים, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ועוד .
7. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר ,ובכלל זה דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) המכילים מסרים שמטרתם לעודד מכירות מטעם החברה, לרבות מבצעים, הטבות, חומר פרסומי, שיתופי פעולה וכיוצ"ב. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל- office@crp.co.il או באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למשרדי החברה בכתובתרחוב הדסה 27, באר שבע, ישראל

8. המשתמש מאשר כי המידע נמסר בהסכמה, מדעת ומרצונו החופשי, כי הינו אחראי לנכונות ואמיתות המידע הנמסר על ידו, כי מידע אודותיו וכל פרט אחר שיתקבל או יופק על בסיס ניתוח פרטיו או שימושיו באתר – עשויים להיות מוחזקים במאגר/י מידע של החברה ו/או מי מטעמה.
9. שימוש כאמור במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והמשתמש מאשר בזאת לחברה לעשות במידע שימוש כאמור. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה ,והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ,ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
10. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) עשויים להישמר במאגר המידע של החברה. ייתכן והמאגר יוחזק ע"י מי מטעמה של החברה ו/או צד שלישי כלשהו .
11. על מנת להשיג את המטרות המפורטות לעיל, על החברה להעניק גישה למידע של המשתמש לצדדים שלישיים המעניקים לחברה תמיכה בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה: מוסדות פיננסיים, גורמים העוסקים באיתור ומניעה של הונאה, ספקי שירותים טכנולוגיים, שותפים וספקי שירות בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה והאספקה, ספקי שירותים הקשורים לתמיכה במשתמשים, שותפים וספקי שירות הקשורים לפרסום ושיווק .12. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף ו/או להעביר את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) לצד שלישי במקרים בהם: (1) המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל ,הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי( ;2) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי( ;3) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו( ;4) ככל שגילוי הפרטים יידרש לצורך ניהולו התקין של האתר, ו/או על מנת לקיים את התחייבויות החברה על-פי תקנון האתר ו/או מדיניות זו ו/או עבור מתן השירותים הניתנים באתר, לרבות העברת מידע כאמור לעובדי החברה ו/או לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או מעורבים בהפעלת האתר.
13. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי "עוגיות( "Cookies) (קובץ טקסט קטן המאוחסן על ידי אתר האינטרנט על גבי המחשב האישי של המשתמש, הטלפון או מכשיר אחר, ואשר מכיל מידע אודות הגלישה) ובאמצעים דומים על מנת לאפשר למשתמש לגלוש באתר ,להבין כיצד הוא מנהל עימה את ההתקשרות ובמקרים מסוימים כדי שניתן יהיה להציג בפניו פרסומות מותאמות להרגלי הגלישה שלו. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו. באפשרותך להסיר, להגביל ,למחוק או לחסום את ה"עוגיות" מהאתר בכל עת .
14. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.
15. הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא .
16. יצירת קשר – בכל שאלה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באתר, המשתמש מוזמן לשלוח פנייתו לחברה בדוא"ל:
office@crp.co.il , או במכתב רשום לכתובת:רחוב הדסה 27, באר שבע, ישראל

לשיחה עם נציג

דילוג לתוכן